ממשל תאגידי ותפקיד האקטואר בתהליך ORSA

מרכיב יסודי ובולט בדירקטיבת סולבנסי 2 הינו תהליך ה -ORSA אשר מהווה סיכום וסגירת מעגל לתהליך הסולבנסי של המבטח.

אז מה זה בעצם ה ORSA ?

Own Risk and Solvency Assessment – ORSA – הערכה עצמית של סיכונים וכושר פירעון. ה- ORSA מתוארת בסעיף 45 בדירקטיבת סולבנסי 2 , בפרק הדן בתנאים החלים על הפעילות העסקית תחת מערכת ממשל תאגידי. ה- ORSA אינו דוח בלבד, אלא תהליך בעל השפעה על תהליכים ניהוליים ועסקיים בחברה, שמטרתו ניהול משולב של הסיכונים וההון, והטמעת תהליכי ניהול סיכונים בתהליכי קבלת ההחלטות, הן ברמה האסטרטגית, והן ברמת הפעילות העסקית. 

 

אחריות האקטואר בתהליך

בהתאם להנחיה שפורסמה על ידי ה ,EIOPA כאמור ב 27 לספטמבר 2013, על מערך ממשל תאגידי מעורבות האקטוארים תבוא לידי ביטוי בין היתר בנושאים הבאים:

 • מדיניות ביטוח משנה – האקטואר יידרש לחוות דעתו על תוכנית ביטוח משנה במבטח ו/או בקבוצה כולה אליה משתייך המבטח ואת ההשפעה שיש למדיניות זו על העתודות.
 • התאמות נדרשות בחישוב העתודות – הצהרה באשר לתחומים בהן קיימת אי עקביות עם דרישות הדירקטיבה וכן הצהרה באשר להשפעות מהותיות על העתודות אשר נובעות משינויים בנתונים, במתודולוגיות או בהנחות שבוצעו בתקופות דיווח עוקבות.
 • איכות נתונים – האקטואר יצטרך להעריך את התאמת הנתונים הפנימיים והחיצוניים המשמשים לחישוב העתודות בהתאם לסטנדרטים המוגדרים בדירקטיבה. במידה ונמצאו כשלים על ידו יהיה עליו להמליץ על תהליכים הפנימיים לשיפור איכות הנתונים – מדיניות חיתום – האקטואר יחווה את דעתו באשר להשפעה שיש למדיניות החיתום על העתודות.
 • נאותות הנוסחא הסטנדרטית – כחלק מתהליך ה ,ORSA המבטחים יצטרכו לבחון את נאותות הנוסחה הסטנדרטית לחישוב ההון והתאמתה לפרופיל הסיכון הנוכחי והעתידי של המבטח. ולכן בחלק זה מעורבות האקטוארים כמו גם פונקציות נוספות בארגון הינה מכרעת.
 • דיווחים אקטואריים לדירקטוריון והנהלה – האקטואר יידרש לדווח להנהלה ולדירקטוריון בתדירות שנתית את המשימות המהותיות ותוצאותיהן, ליקויים בתהליך ואופן טיפולם.

אבני דרך בהטמעת ה ORSA

ORSA משלבת בתוכה טכניקות כמותיות ואיכותיות לזיהוי, הערכה וניהול הסיכון, לרבות סיכונים שאינם מהווים חלק מהנוסחה הסטנדרטית. בתהליך בכללותו מעגל הבקרה האקטוארי מהווה נדבך משמעותי אשר יסייע לאורך כל התהליך במיסוד ובניית ההערכה המשקפת בצורה מדויקת יותר את התמונה הכוללת של סיכוני המבטח. אבני הדרך המרכזיות בתהליך כוללות:

 1. קביעת מדיניות ניהול סיכונים.
 2. אמידת הסיכונים וצורכי ההון. 
 3. חישוב ההון העצמי (ORSA).
 4. תכנון הון עתידי.
 5. סקירה בלתי תלויה.
 6. הטמעה בארגון.

 

 1. קביעת מדיניות ניהול סיכונים– קביעת מדיניות ניהול סיכונים התומכת בסיכונים שמופו ע”י הארגון צריכה להיתמך במסגרת ממשל תאגידי אשר תפקיד האקטואר בה תוארו בחלק הקודם . המדיניות צריכה להתבסס בין היתר על בחינת ההון הכלכלי וההון הרגולטורי הנדרש וכן להביא בחשבון את המשאבים הפיננסים הנדרשים על מנת לנהל את העסקים, בהינתן התיאבון לסיכון, הסיבולת לסיכון והתוכניות העסקיות של הארגון. 
 2. אמידת הסיכונים וצורכי ההון וחישוב ההון העצמי– כחלק מבחינת הסיכונים וצורכי ההון , יהיה צורך לזהות, לנתח ולכמת סיכונים שאינם מטופלים באופן מלא או שאינם מטופלים כלל בנדבך הראשון של הסולבנסי כדוגמת סיכון התימחור, סיכון המודל, סיכונים אסטרטגיים, סיכונים רגולטורים וסיכונים אחרים שזוהו ע”י המבטח. כמו כן נדרש לשקול ולשקף יישום גישות שונות לכימות הסיכונים: ע”י הנוסחאות הסטנדרטיות המוצעות ע”י המפקח או ע”י מודלים פנימיים מתקדמים יותר, אלו האחרונים מחייבים את אישור המפקח טרם היישום. 
 3. תכנון הון עתידי– מעבר לקביעת המשאבים הפיננסים הנדרשים לניהול העסקים, באופק זמן של שנה, יצטרך המבטח במסגרת התהליך להעריך את האיתנות הפיננסית בטווח הבינוני והארוך, תהליך שיחייב מידול תוכניות עסקיות עתידיות וביצוע תרחישי קיצון. מודלים אלו יתנו את הדעת לגבי לסוגיות כדוגמת אסטרטגיית התימחור של החברה, הקצאת הנכסים, תוכניות העברת והפחתת הסיכונים( אסטרטגיית ביטוח משנה, ALM, נגזרי אשראי ). 
 4. סקירה בלתי תלויה והטמעה בארגון – בשלהי התהליך עפי הנחיות ה -ORSA , החברה תצטרך לבצע סקירה בלתי תלויה כדוגמת הסקירות שבוצעו בבנקים על תהליך ה ICAAP ולהטמיע בתהליכים העיסקיים והניהוליים את ה ORSA .

 

סיכום

דוח ה – ORSA יסכם את חוות הדעת של ההנהלה על הסיכונים וצרכי ההון הנגזרים מהם. משימות האקטואר כפי הנראה בשנים האחרונות הולכות וגדלות ויש לנקוט בצעדים מתאימים על מנת למנוע ניגוד אינטרסים במקרה של הוספת משימות לפונקציה האקטוארית. כתיבת הדוח הינה לרוב תחת אחריותו של מנהל הסיכונים, אך בתהליך הכתיבה הכרחי לשתף גורמים נוספים בארגון. יתר על כן מסקנות הדוח והשפעותיו נוגעות ליחידות ופונקציות לרוחב הארגון ביניהן ניהול סיכונים, הנהלת המבטח והדירקטוריון, אקטואריה, חשבות, תמחור, ALM, אסטרטגיה וגורמים נוספים חיצוניים כגון ספקים חיצוניים ומבטחי משנה. ה ORSA הינו תהליך! לפיכך, האקטואר יצטרך לבחון את הניסיון מההחלטות והפעולות שנלקחו בעבר ולשקול כיצד ליישם ניסיון זה לתוך ההחלטות והפעולות שיעשו בעתיד. מכאן מומלץ להתחיל ולתכנן כיצד ליישם את ה ORSA ברמה תהליכית, ניהולית ומערכתית.

 המאמר נכתב ע”י אורית אבוטבול, יועצת בכירה במחלקת ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח ב- HMS.

המאמר פורסם ב”עיתון האקטואר”

שינוי גודל פונט
ניגודיות