IRB Approach – Internal Rating Based

דירקטיבת באזל II הגדירה מספר גישות לחישוב הלימות הון כנגד סיכון אשראי בתאגידים בנקאיים

  1. הגישה הסטנדרטית (Standard Approach) – בגישה זו דרישת ההון כנגד סיכוני האשראי נמדדת על סמך הגדרות הפיקוח על הבנקים אשר קובע משקלות סיכון לכל סגמנט של לקוחות על בסיס דירוג הנקבע על ידי חברות דירוג חיצוניות.
  2. הגישות המתקדמות (IRB) – גישות אלו מחולקות לשניים:
  3. הגישה בסיסית- Foundation Approach בגישה זו המודל להערכת חדלות פירעון של לווים (PD) מפותח על ידי הבנק. שאר מרכיבי הסיכון נקבעים בהוראה הפיקוחית (בנק ישראל).
  4. הגישה המתקדמת – Advanced Approach – בגישה זו הבנק מפתח מודל פנימי להערכת כל מרכיבי סיכון האשראי – LGD, PD ו- EAD באופן עצמאי.

לאחר פיתוח המודלים, על הבנק לאשר אותם מול בנק ישראל לפני תחילת יישומם.

המעבר לשימוש במודלים פנימיים במסגרת ה- IRB משדרג את הבנק במספר מימדים:

ניהול סיכונים הבנק יכול לאמוד טוב יותר את סיכוני האשראי אליהם הוא חשוף בצורה פרטנית ללקוח או קבוצת לווים ובחלק מהמקרים לשפר את יחס הלימות ההון לעומת הגישה הסטנדרטית המבוסס על מכנה משותף רחב ומקדמי ביטחון שאולי בחלקם אינם רלוונטים לבנק.

תמחור – המודלים מאפשרים תמחור לקוחות דומים באופן שונה ובכך מאפשרים לבנקים להציע ללקוחות "טובים" ריביות אטרקטיביות מבלי להעלות את רמת הסיכון והחשיפה.

ממשל תאגידי – מעבר למודלים מתקדמים מאפשר לבנקים לשפר את המקצועיות של כל הגורמים המעורבים במתן האשראי, בבקרת האשראי ובניהול סיכוני האשראי, כולל שיפור שקיפות תהליכי הטיפול באשראי.

HMS מציעה מגוון שירותים בתחום באזל II והמודלים המתקדמים ובכללם:

  • סקר פערים למימוש ה- IRB בבנק – סקר לגבי התהליך כולו או לגבי רכיבים ספציפיים כגון מערכות מידע, איכות נתונים, מתודולוגיות ועוד
  • תיקוף מודלי ה- PD , ה- LGD וה- EAD
  • ליווי תהליך קבלת אישור בנק ישראל (ה- Waiver)
  • בניית ארכיטקטורה למערכות המידע.
  • ליווי תהליך הוכחת ה- Use test והשימוש של המודלים בבנק
  • שילוב ה- IRB במערכת ניהול סיכוני אשראי ותהליך הקצאת ההון.
שינוי גודל פונט
ניגודיות