הוראת FAS 91

FAS 91 – תיאור כללי

 • הוראת FAS 91 מגדירה אימוץ כללי חשבונאות המושתתים על תקינה רלוונטית וכללי חשבונאות מקובלים בארה”ב. ההוראה עוסקת בהכנסות המימון של התאגיד הבנקאי באמצעות הכרה בהכנסה (דחייה ופריסה של הכנסות/עלויות ישירות) וייחוסה כחלק מהכנסות המימון.
 • הוראות אלה מתייחסות לחוזרים שלהלן:
 • חוזר מס’ ח- 2325-06 מיום 29 בדצמבר 2011, “מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי ואימוץ כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה”ב בנושא מדידת הכנסות ריבית” (הוראת שעה B698).
 • חוזר מיום 10במאי 2012 הנוגע למועד אימוץ נושא 310-20 בקודיפיקציה בדבר “עמלות שאינן ניתנות להחזרה ועלויות אחרות” (הוראות הדיווח לציבור).
 • עיקר החידוש נוגע לצורך בהתאמת תשואה, וכתוצאה מכך רישום ועדכון הכנסות והוצאות מדי תקופה (דחיית ההכרה בהכנסות ובהוצאות והכרה שוטפת ברוו”ה מדי תקופה).
 • אימוץ כללים אילו מצריך היערכות מתאימה בהתייחס למגוון תהליכים ומערכות תומכות שהחשובה שבהן הנה מערכת הספר הראשי לצרכי מדידה והצגה.
 • בנוסף, נדרש להיערך לשילוב מידע בנושא ניהול חובות בעייתיים וכן ניהול לוחות הסילוקין של האשראים.
 • נדבך חשוב ביישום ואימוץ ההוראה, מצריך היערכות מוקדמת לצורך תמחור העלויות הישירות ליצירת הלוואה. תמחור זה יכול להתבסס על מגוון מודלי תמחור כגון תמחיר תקן, פעילויות וכו’.  
 • לגבי הרישומים החשבונאים- להלן שלושה רכיבים עיקריים להוראה:
 • ייחוס עמלות/עלויות ישירות – ייחוס הכנסות בגין עמלות מיצירת הלוואה ועלויות ישירות ליצירת הלוואה.
 • התאמת התשואה – הסכום נטו שיידחה יבוא לידי ביטוי בהתאמת התשואה. כמו כן, יידרש עדכון הריבית האפקטיבית של ההלוואה לצורך מדידה וייחוס שוטף של ההכנסות/ הוצאות שנדחו (ע”פ שיטת הריבית).
 • מדידה/הכרה שוטפת – הכרה שוטפת בהכנסות וההוצאות בגין ההלוואה ע”פ שיטת הריבית (חישוב ערך נוכחי ע”פ הריבית “החדשה” לעומת הריבית המקורית). ההפרש משקף את יתרת הכנסה/הוצאה לדחייה.

השירותים המוצעים ע”י HMS


עבור כ”א מהרכיבים לעיל אנו מציעים את עזרתנו באפיון (כללי ומפורט), בדיקות וליווי מקצועי, כולל:

 • מיפוי האוכלוסייה הרלוונטית והנתונים הנדרשים
 • פיתוח ממשקי מידע ממערכות התשתית הרלוונטיות בארגון
 • ייחוס עלויות להלוואות (באמצעות מודל קיים או אחר)- בשלב ראשון ניתן להסתפק במנגנון ייחוס כללי שיוחלף בהמשך במנגנון ייחוס מדויק יותר
 • ייחוס עמלות והכנסות אחרות להלוואות
 • חישוב התאמת התשואה וחישובים שוטפים לעניין ההכרה בהכנסה (מדידה עוקבת)- פיתוח מנגנון חישוב מתאים
 • ייחוס עלויות והכנסות לחובות פגומים
 • כתיבות חשבונאיות נדרשות
 • התאמת הדיווחים החשבונאים להוראה החדשה
 • הגדרת בקרות נדרשות, כולל דוחות בקרה ודוחות ניהוליים
 • ניתוח ויישום ההשפעה של ההוראה הנ”ל על מערכות אחרות בארגון
שינוי גודל פונט
ניגודיות