מודל CECL – הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי

החלת כללים חדשים בחישוב הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי בהתאם למודל – CECL. הלפרין יועצים מציעה לבנקים ולגופים נותני אשראי סיוע ביישום הנושא על פי דרישות בנק ישראל

בעקבות תקן חדש שפרסם המוסד לתקינה חשבונאית בארה"ב (ה- FASB) ביוני 2016 בנושא מכשירים פיננסיים – הפסדי אשראי (ASU 2016-13), פנה בנק ישראל לבנקים בארץ להיערך בהקדם לנושא זה, לרבות איסוף נתונים שיכללו בין היתר, את מאפייני כל הלוואה, מועד יצירתה ופירוט המועדים והסכומים, בקרות שינויים בסיווג, ארגון מחדש, מחיקות חשבונאיות וגביות של סכומים שנמחקו חשבונאית.

  • התקן החדש בארה"ב משנה משמעותית את אופן הטיפול החשבונאי בהכרה ומדידת הפסדי אשראי, כשהדרישה להכרה מידית בהפסדי אשראי הצפויים לאורך חיי הנכס הפיננסי (Lifetime) הינה כבר במועד רכישתו/יצירתו בהתאם לגישת המודל החדש: CECL  – Current Expected Credit Loss. לתקן עשויות להיות השלכות משמעותיות על הדוחות הכספיים של הבנקים ונותני אשראי אחרים עקב גידול ניכר בהיקף ההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי והוא יחול על חברות ציבוריות שמדווחות ל-SEC אשר מועד תחולתן החל משנת 2020.
  • ההשלכות על מערכת המידע לניהול סיכוני אשראי, צפויות להיות משמעותיות ביותר, עקב העמקת בסיס הנתונים וניתוח בטכניקות חדשות על בסיס מועד העמדת האשראי (בציר =Vintage) ושימוש במודלים חדשים לביצוע תחזיות לטווח הקצר והארוך.
  • HMS מציעה לבנקים ולגופים נותני אשראי סיוע ביישום הנושא על פי דרישות בנק ישראל. ל-HMS הידע הנדרש לכך, כמו גם ניסיון נצבר ביישום הוראת חובות מסופקים על בסיס קבוצתי בתחום הבנקאי. בימים אלו, HMS מלווה קבוצה בנקאית בכניסה ליישום המודל החדש – CECL Model.  ל-HMS ניסיון רב והיכרות טובה עם מערכות המידע הפיננסיות בבנקים ובמרבית נותני האשראי במשק.
שינוי גודל פונט
ניגודיות