תעודת זהות בנקאית

כללי:

 • טיוטת בנק ישראל בדבר דוח שנתי ללקוחות התאגיד הבנקאי כוללת הנחיה ל-2 דוחות שנתיים ללקוח (דוח מקוצר ודוח מפורט).
 • מטרת החוזר לשפר את התחרותיות בין הבנקים ולהקל על ניידות לקוחות בין נותני האשראי השונים, באמצעות מתן מידע ללקוח על פעולותיו ועל דירוג האשראי שלו.
 • המידע נועד לאפשר לנותני אשראי אחרים, שאינם מכירים את הלקוח, להעריך את הסיכון הכרוך במתן אשראי ללקוח זה.
 • הדוחות יועברו ישירות מהבנק ללקוח בשיטות ומועדים שייקבעו והם כוללים גם את הציון הפנימי שניתן ללקוח במסגרת מודלי הדירוג שמפעיל הבנק. 

לאור זאת, הבנקים הישראליים נדרשים לבחון את מוכנותם בנושאים הבאים:

 • השלמת מודלי דירוג אשראי עבור אותם לקוחות או מוצרי אשראי שהמודלים הנוכחיים שלהם אינם מכסים, או מכסים חלקית.
 • כיול המודלים השונים בכדי להביאם לבסיס אחיד, על מנת שניתן יהיה להשוות (לפחות פנימית בכל בנק) בין הדירוגים המתקבלים מהמודלים השונים.
 • שדרוג והרחבת המודלים הקיימים לשימור הרווחיות (לדוגמא, שימוש במודל שיודע להבחין בין סוגי ההלוואות או הביטחונות השונים פר לקוח מסוים).
 • פיתוח מתודולוגיות לניתוח ולשימוש בדירוגים שהלקוח קיבל מבנקים אחרים. מאחר שבנק ישראל טרם התייחס לשימוש בסולם דירוג אחיד לכל הבנקים-  נדרשים הבנקים ללמוד כיצד להעריך נתונים אלו (האם להשתמש בהם, למשל, לסינון לקוחות או אף לעדכון הדירוג של אותם לקוחות).

יישום הפתרונות הנובעים מבחינת הנושאים כאמור צריך להתבצע באופן אחיד ותוך התחשבות בהיבטים תפעוליים ועסקיים כאחד. 

HMS בשיתוף עם חברת FICO הבינלאומית, מומחים עולמיים לדירוגי אשראי ללקוחות פרטיים ועסקים קטנים, מציעה לבנקים בישראל חבילת שירותים שיסייעו בהתמודדות עם הנושאים הללו:

 • ביצוע סקר פערים ראשוני אשר כולל התייחסות לנושאים הנובעים מהצורך הרגולטורי לספק מידע על דירוג האשראי ללקוח הפרטי, לרבות היבטים תפעוליים, מתודולוגיים ועסקיים (תחרותיים).
 • פיתוח מתודולוגיה לכיול מודלים לדירוג אשראי באמצעות סולם דירוג אחיד.
 • פיתוח מודלים לכל תת-קבוצה של לקוחות או מוצרי אשראי.
 • תיקוף מודלים קיימים.
 • ניתוח דירוגי אשראי באמצעות מידע השוואתי (בשלב ראשוני מידע השוואתי יוכל להגיע מבנקים שאינם ישראליים עד שתצטבר מסה קריטית של נתונים מהבנקים הישראליים).
 • ייעוץ מקצועי בנושאי ניתוח ושימוש במידע השוואתי ודירוגים מבנקים אחרים.
 • ייעוץ אסטרטגי כולל בניית "מפת דרכים" לפתרון מאוחד לכל דירוגי הלקוחות הפרטיים והעסקים הקטנים, ניתוחים השוואתיים והשפעתם על כל תהליכי מתן האשראי – הקצאת אשראי, בקרה, גבייה וכיו"ב.
שינוי גודל פונט
ניגודיות