תיקוף מודלים

  • נוהל בנקאי תקין מס’ 339 (ניהול סיכונים), קובע כי “על יחידת בקרת הסיכונים להעריך הלימות המודלים המיושמים בתאגיד בנקאי למדידת הסיכון”. הנחיות וועדת באזל מגדירות גם הן סטנדרטים לביצוע תיקוף למודלים פנימיים בתחום סיכוני השוק והאשראי.
  • בספטמבר 2010 בנק ישראל פרסם הוראה המחייבת את הבנקים לקבוע מדיניות לגבי תיקוף המודלים המשמשים את פעילותם וכן לבצע תיקוף בפועל למודלים אלה. הוראה זו מבוססת על הוראה אמריקאית משנת 2000. בחודש אפריל 2011, ה- OCC פרסם חוזר נוסף בנושא ניהול סיכוני מודל ובו תיאור העקרונות הנדרשים לביצוע תהליכים של תיקוף מודלים.
  • גופים פיננסיים נוספים, ביניהם חברות ביטוח ובתי השקעות אמצו את ה Best Practices הנהוגים בבנקים ופונים לתקף את המודלים המשמשים אותם לפעילותם העסקית.
  • חברת HMS צברה ניסיון רב בשנים האחרונות במסגרת מספר גדול של פרויקטים לתיקוף מודלים פיננסיים בתחומים שונים – סיכוני שוק, סיכוני אשראי, אופציות ועוד.
  • החברה בנתה מתודולוגיה גמישה המאפשרת להתמודד עם סוגים רבים של מודלים ולהפיק ללקוחותיה ערכים חשובים במסגרת תהליך התיקוף כולל המלצות מהותיות לשיפור המודלים.

 

על מנת לספק את השירותים למערכת הבנקאית בהתאם לדרישות הפיקוח, הקימה HMS צוות מומחים מהארץ ומחו”ל אשר פיתח מתודולוגיות לתיקוף מודלים וכן כלים ממוכנים לביצוע התיקוף ובפרט בתחומים הבאים:

  • מודלי סיכוני נזילות
  • מודלי סיכוני שוק (לרבות ריבית ו- (VaR))
  • מודלי סיכוני אשראי
  • מודלי דירוג
  • מודלי סיכוני ריכוזיות

העבודה מבוצעת בשלושה שלבים:

בשלב הראשון מתבצע תיקוף מתודולוגי של המודל כולל בחינת הנחות היסוד שבבסיס המודל.

בשלב השני מתבצע תיקוף הנתונים המוזנים למודל – התאמתם ושלמותם, כולל האפשרות להקמה של מנגנון ממוכן לביצוע תיקוף מתמשך של הנתונים.

בשלב השלישי מבוצע תיקוף סטטיסטי של המודל באמצעות ביצוע תרחישי קיצון, תרחישי רגישות ובחינה סטטיסטית של כלל הנוסחאות המוטמעות במודל .

בהמשך, במידה והלקוח מבקש, ניתן לבצע תהליך של התאמת ותיקון המודל בהתאם לפערים ולליקויים שאותרו ושהוחלט על סגירתם, תוך התייחסות לדרישות רגולציה (ביניהם באזל 3), סדרי עדיפויות של הבנק, ותוצאות תהליך התיקוף.

מניסיוננו תהליך זה מביא לשיפור מהותי במערך ניהול הסיכונים של החברה באמצעות שיפור יכולות המידול והתאמה של המודלים הן לרגולציה והן לצורכי החברה. כל זאת בעזרת צוות מקצועי ומנוסה המכיר את סביבת העבודה והלקוח.

קבצים להורדה:

הנחיה בנושא תיקוף מודלים של בנק ישראל

שינוי גודל פונט
ניגודיות