DRP – היערכות לשעת אסון

גיבוש מדיניות ההנהלה ותכנון היערכות לשעת אסון – DRP – Disaster Recovery Plan

 • כתיבת מסמכי מדיניות: הן לתחום הרציפות התפעולית והן לתחום ההמשכיות העסקית – לעת אסון.
 • תיאום ציפיות בין הנהלה, מנהלי היישומים / משתמשים ואנשי ה- IT.
 • כתיבת מסמכי מדיניות המשכיות עסקית למצבי חירום, לרבות מצב חירום “מתגלגל”.
 • הנחיית הנהלות ארגונים ביישום התהליכים הפנימיים בארגון ומחוצה לו תחומי ההמשכיות העסקית.

תוכנית DRP

 • הבנת הפעילות העסקית.
 • איפיון צרכים, מיפוי וקביעת מדרג קריטיות לתהליכים / מוצרים עסקיים.
 • קביעת רמות השרות אותן יספק הארגון לאותם מוצרים שירותים קריטים בזמן האסון.
 • מיפוי מערכות IT התומכות בתהליכים וקביעת דרישות לאנשי מפתח.
 • הגדרת תרחישי אסון – בהיבטי תוצאתם.
 • בחינת חלופות פיתרון ושילובן במודל הערכה כלכלי ואמדן עלויות.

הקמת אתרי גיבוי [תכנון, ליווי, ובקרה על הקמת אתרי גיבוי והתאוששות]

 • תכנון פתרונות DRP מקצה לקצה, בהיבטי: מחשבים, דיסקים, תקשורת ואנרגיה.
 • התאמת הפתרונות לדרישות הרגולציה – אם רלוונטי.
 • ייעוץ, כתיבת מכרזים / מסמכי RFP + מפ”ל, ליווי וקואוצינג בתחום ה- DRP.
 • ליווי וסיוע בהקמת אתרי התאוששות (פיקוח על עבודת הספקים).

ניהול אתרי התאוששות – DRP

ניהול פעילות הייצור והתפעול (בארגון בו כבר קיים פתרון התאוששות) חייבת להתחשב באתר הגיבוי שלו בכל ביצוע שינוי, עדכון או קטלוג של חומרה, תוכנה או תקשורת, שכן כל ביצוע שינוי באתר הייצור ואפילו הקטן ביותר – ללא שכפולו / עדכונו באתר ההתאוששות, עלול לגרום שבשעת האמת אתר ההתאוששות לא יפעל.

 • ניהול בפועל (במיקור חוץ – Outsourcing) – ייזום תכנון לטווח הארוך, הבנת המשמעויות של שינויים בסביבת הייצור, תיאום ותזמון פעילויות ללא הפרעה לשוטף.
 • אפשרות ריטיינר / מחיר קבוע / מחיר לפי שעה
 • ליווי שוטף- ריכוז הפעילות באתר ההתאוששות, תיאום עבודות מול צדדי ג’, תחזוקה ופעילות מתמשכת לצמצום הפער בין אתר הייצור לאתר ההתאוששות.
 • שמירה על עדכניות האתר
 1. בחירה, המלצה ויישום כלים ממוכנים לקיום מתמשך של זהות בנתונים וביישומים.
 2. באמצעות נהלי עבודה – פרי ניסיון ממושך של 15 שנות עשייה.
 • הדרכה והטמעה – מתודולוגיה מובנית, עם BEST PRACTIS בארגונים קיימים.

ניסוי פתרון ההתאוששות [ליווי/ניהול ניסויים לארגון בו יושם פתרון התאוששות (DRP)]

ארגון שיישם פתרון לגיבוי / התאוששות, חייב לבצע מידי פעם ניסוי או תרגול שוטף של פתרון ההתאוששות שלו על מנת לוודא כי הפתרון אכן פועל כראוי וכן לבחון אם אין פערים: בין מה שהארגון מצפה לו – ובין המצב בפועל.

ניסוי / תרגול כזה, מחייב היערכות מקצועית בלדמות ככל האפשר את מצב האסון – על מנת להשיג את מירב התועלת ממנו ובמקביל – לא לפגוע בפעילות הייצור השוטפת.

 • תכנון הניסוי (בהיבטי בדיקת תוצרי הארגון ולא בהכרח מחשבים).
 • תיאום ציפיות בין אגפי הארגון.
 • ניהול הניסוי (ראה תיק ניסוי).
 • מסקנות והמלצות.

תיק ניסוי

על מנת להוציא את המירב מניסוי פתרון ההתאוששות, הכיננו תיק ניסוי, המהווה תבנית המנחה צעד אחר צעד את הפעילות הנדרשת לביצוע ניסוי מוצלח. תבנית זו, הינה פרי ניסיון מצטבר של מאות ניסויים ותרגולים שונים אותם בצעה HMS (ניהול / ליווי) אצל עשרות לקוחות.

בתבניות ניתן למצא בין השאר את הסעיפים הבאים:

 • תכנון הניסוי
 1. הגדרות מטרות הניסוי ויעדיו.
 2. תיחום (מה מתרגלים ומה לא).
 3. תיחום וסינכרון: מועדים, מיקום, כ”א, צדדי ג’
 4. הנחות יסוד.
 5. סיכונים.
 6. הכנות.
 • הניסוי עצמו
 1. מהלך הניסוי ואבני דרך.
 2. תיעוד הניסוי.
 3. בקרות, מדדי הצלחה וכשלון.
 4. משאבי ומנהלות.
 5. ניהול הניסוי.
 • מסקנות ומשמעויות
 1. סיכום
 2. מסקנות
 3. המלצות
שינוי גודל פונט
ניגודיות