ניהול סיכון מוניטין

Reputation Risk Management

המוניטין של בנק הוא הנכס היקר לו ביותר, סיכון מוניטין הינו הפוטנציאל לפגיעה או הפחתה בנכסי המוניטין של הבנק

הבעייתיות בניהול הסיכון

 • קושי לכמת את הסיכון עקב העדר היסטוריה מתאימה
 • קיומם של תרחישים  שונים להתפתחות הסיכון והתממשותו
 • כמעט כל אירוע מתחום קטגוריות הסיכון האחרות יכול להתפתח לסיכון מוניטין בארגון
 • התממשות סיכון מוניטין יכול להוות זרז להתממשות סיכון רוחבי אחר כגון סיכון נזילות או אשראי
 • באופן היסטורי סיכון מוניטין נתפס כתחום שנמצא באחריות המחלקה המשפטית או מחלקת השיווק – גופים שלרוב אינם עוסקים בהערכת השפעות פיננסיות

במסגרת ההערכות לניהול הסיכון אנחנו ממליצים להיצמד למתודולוגיה סדורה הכוללת:

 • זיהוי ומיפוי מקורות אפשריים להתפתחות סיכון מוניטין בבנק (גורמי סיכון)
 • אפיון הקשר בין גורם הסיכון להשפעה האפשרית על הפעילות הבנקאית (בהיבטים פיננסים ואחרים)
 • בניית אומדן כמותי של ההשפעה בתרחישים שונים
 • הצמדות למתודולוגיה זו תאפשר לארגון לגזור אינדיקטורים רלוונטיים אשר יכולים להתריע מראש על התפתחות אירוע מוניטין.

תרחיש לדוגמא:

מחאה חברתית על גובה העמלות בבנקים בצירוף קמפיין שלילי על אחד מבעלי השליטה בבנק, מובילה ללחץ של לקוחות על הבנק להוריד מחירים ומכניסה את הבנק ללחץ של נזילות בטווח הקצר.

גורמי הסיכון:

 • סנטימנט שלילי על בעלי השליטה בבנק
 • סנטימנט שלילי על ענף הבנקאות (ממוקד במחירי שירותים)

הקשר בין גורמי הסיכון להשפעה על הבנק:

 • משיכת פיקדונות ע"י הציבור הרחב
 • ירידה בכושר המיקוח של הבנק במחירי פיקדונות גדולים
 • ירידה במחיר מניית הבנק
 • עלייה במחירי גיוס ההון
 • ירידה ברווחיות התפעולית כתוצאה מהקטנת מספר הפעולות

השפעות אפשריות בטווח הארוך – ירידה ביחסי ההון, ירידה בדירוג העצמי של הבנק, התערבות ב"י וכיוצא בזה.

HMS בשיתוף עם חברת Verint מציעה כיום את מערכת Focal info המאפשרת לבנק לבנות תמונת מוניטין ממגוון רחב של מקורות
כגון, רשתות חברתיות רשתות מקצועיות, פורומים חברתיים, אתרי חדשות, בלוגים וכו'.

מומחי ניהול הסיכונים של HMS יכולים לסייע לארגון להבנות מתודולוגיה מקיפה וסדורה למיפוי וזיהוי מקורות אפשריים לסיכון מוניטין ואפיון מערך האינדיקטורים המתאים.

 

ניהול סיכון מוניטין

שינוי גודל פונט
ניגודיות