מערכות לדירוג הסיכון במתן אשראי ללווים

מערכות דירוג לקוחות משמשות את המערכת הבנקאית בהערכת הסיכון הכרוך במתן אשראי ללווים השונים. לצורך הערכת הסיכון הכרוך בכך עושים הבנקים שימוש במידע פנימי (חריגות ממסגרות, צ'קים חוזרים, תנועות זכות ועוד). מידע המגיע מהלווה (דוחות כספיים, שינויים בהנהלה וכו') וגופים חיצוניים (חברות דירוג, רשם חברות)

לבנקים שיטות שונות לבחינת הסיכון בהתאם לגודל הלווה. ככל שגודל הלווה והיקף האשראי הניתן גדולים יותר, מורכבות הבדיקה עולה. כך למשל רק חברות בעלי היקף אשראי משמעותי ידרשו להעמיד דוחות כספיים לבחינת הבנק. בהתאם לכך גם פיתחו הבנקים מערכות שונות לבחינת הסיכון ללווים גדולים, בינונים/קטנים ופרטיים.

 מערכות הדירוג אמורות לדרג את כל הלווים ולהתייחס לכל סוגי החוב (כולל חוץ מאזני ומסגרות אשראי). הדירוג אמור להתבצע על בסיס רבעוני לכל הלויים.

על פי דרישות בנק ישראל (הוראות 310 ו-311) הדירוג צריך לכלול 10 רמות כאשר חלק מהרמות באות לציין דירוג בעייתי.

על פי בנק ישראל ההפרשה לחובות פגומים והקצאת ההון (באזל 2) צריכות להישען על הדירוג של הלווה (הוראות 311 ו-314). ההפרשה אמורה להתבצע על בסיס הדירוג ללא בטחונות הלקוח (הבטחונות משמשים כמפחיתי סיכון ואינם חלק מהדירוג עליה נסמכת ההפרשה).

בנק ישראל ממליץ, אם כי אינו מחייב עדיין, כי מודלי הדירוג יתבססו על מודל סטטיסטי לחישוב הסיכוי לכשל של הלווה (PD). חלק ממערכות הדירוג בארץ כבר פועלות בתפיסה זאת.

כחלק מניהול סיכון האשראי (ראה גם נושא סיכוני אשראי) דורש בנק ישראל כי גם מערכות הדירוג יעברו תהליך של תיקוף, מבחני קיצון (Stress Testing) ובחינות בדיעבד (Back Testing)

השירותים המוצעים ע"י HMS

חברת HMS בעלת היכרות טובה מאד עם הוראות בנק ישראל בנושא (310, 311, 314 ו-319). החברה מציעה לבנקים סיוע בהתאמת מערכות הדירוג להוראות בנק ישראל הנ"ל.

לחברה היכרות טובה עם מערכת הפרשה לחובות בעייתים שאמורה להסתמך על תוצאות מערכת הדירוג. ביכולתנו לסייע בהגדרת הקשר וממשקים בין מערכות הדירוג למערכת חובות בעייתים.

לחברה היכרות טובה עם מערכות לניהול בטחונות. ביכולתנו לסייע בהגדרת הקשר של מערכות הדירוג מול מערכת הבטחונות, המהווה תשתית לדירוג.

ל-HMS הידע והניסיון הנדרשים ביישום מערכות לניהול סיכוני אשראי במסגרת ההיערכות ליישום הוראות באזל 2  ויודעים איך לשלב את נושא הקצאת ההון בהתחשב בתוצאות מערכות הדירוג.

ל-HMS הידע ליישם את דרישות בנק ישראל להביא את סקלת הדירוגים של מערכות הדירוג השונות לסקלה אחידה על פי דרישות בנק ישראל (1 עד 10). במידת הצורך ביכולתנו לסייע לבנק ביצירת מקור נתונים אחיד (DB) לנתונים הנדרשים למערכות הדירוג השונות.

חברת HMS יכולה לסייע לבנק בהגדרת עבודת יחידת בקרת אשראי ובקר הסיכונים של הבנק שהיקף האחריות שלהם, בקביעת הדירוג, עלה משמעותית בעקבות הוראות 311 ו-319.

ל-HMS הידע והנסיון הסטטיסטי לסייע לארגון בתהליכי התיקוף, בחינות בדיעבד ומבחני קיצון.

שינוי גודל פונט
ניגודיות