מערכות אשראי- ניהול סיכון אשראי

כחלק מהגברת סיכון האשראי בעולם ובארץ בפרט פרסם בנק ישראל 2 הוראות (להלן: “ההוראות”) שנועדו לשפר את נושא ניהול סיכוני האשראי. הוראה (עדיין ברמת טיוטה) 310 – עקרונות לניהול סיכוני אשראי והוראה 311 – ניהול סיכוני אשראי. הוראה 311 מיועדת ליישום ב-1.1.2014, כאשר ב-1.7.2013 אמורים הבנקים להציג למפקח תוכנית יישום מפורטת

 • ההוראות מטפלות בתפקידי הדירקטוריון והנהלה בקביעת האסטרטגיה והניהול של סיכון האשראי.
 • ההוראות מפרטות את המידע שעל התאגיד הבנקאי להשיג כחלק מתהליך אישור האשראי.
 • הדגשה נוספת ניתנת לנושא הבטחונות כמפחיתי סיכון ולא כתחליף למידע חסר או כבסיס לבחינת כושר ההחזר של הלווה.
 • ההוראה מפרטת את מגבלות האשראי שעל הבנקים לנהל, כגון: קבוצת לווים, צדדים קשורים, ענפי משק, אזור גיאוגרפי ועוד.
 • פירוט ניתן למבחני הקיצון שיש לנהל, כגון: מחזוריות, שינויים טכנולוגיים, שינויי בעלות, ריביות ונזילות.
 • ההוראה נותנת משקל גדול למנהל הסיכונים של הבנק בתהליך אישור מתן האשראי ובחינת אישורים שכבר ניתנו.
 • על הבנק להפעיל מערכת ממוכנת לתפעול שוטף של סיכון האשראי. ההוראה מפרטת את הנושאים המינימליים שעל המערכת לטפל בהם.
 • על הבנק לנהל רשימת מעקב (watch list) אחר אשראי הבעייתי. ההוראה מפרטת את המידע שאמור להיות ברשימת המעקב. סיווג החוב והפרשה לחובות בעייתים תתבצע בהתבסס על רשימת המעקב.
 • על הבנק לנהל מערכת לדירוג אשראי – ראה נושא מערכות לדירוג הסיכון במתן אשראי ללווים.
 • על הבנק, כחלק מניהול סיכון האשראי, לנהל את נושא ריכוזיות האשראי, כולל הגדרת מדיניות הנידון.
 • בנק ישראל ממליץ (אם כי אינו מחייב בשלב זה) על ניהול סיכון האשראי בתפיסות המתקדמות המבוססת על הערכת הסיכוי לכשל (PD) וההפסד בגין כשל (LGB) (בהתאם לגישת ה-IRB של באזל 2). בהתאם לתפיסה זאת מומלץ להערך לחישוב PD ברמת לווה, הגדרת מודל לחיזוי הכשל והפרדת הסיכון השורשי מהסיכון השיורי (עם/ללא בטחונות) 

 

השירותים המוצעים ע”י HMS:

חברת HMS מציעה לסייע לתאגידים הבנקאים ביישום ההוראות הנ”ל. לחברה ידע נרחב בתיקוף מודלים וניהול סיכונים (ראה גם נושא ניהול סיכונים – תיקוף מודלים). לחברה היכרות טובה עם מערכות ותהליכים הקשורים לנושא ניהול סיכוני אשראי כגון: מערכת לקביעת הסיווג והפרשה בגין חובות בעייתים, מערכת בטחונות ומערכות דירוג לקוחות.

לחברת HMS ידע נרחב ביישום הגישות המתקדמות, ע”פ הנחיות באזל 2. החברה מציעה לארגונים לסייע להם בהכנה ליישום גישת ה-IRB בכל הקשור לסיכוני אשראי. לחברת HMS ידע נרחב במערכות לניהול סיכונים בכלל וסיכון אשראי בכלל זה. ביכולתנו לסייע לבנק בהגדרת הדרישות למערכת שכזאת, בחירת מערכת מדף (או החלטה על פיתוח עצמאי), הגדרת השינויים/ התאמות הנדרשות במערכת (או אפיון במקרה של פיתוח עצמי) וביצוע בדיקות קבלה. לאחר המסירה ליווי המשתמשים בתהליך יישום המערכת.

שינוי גודל פונט
ניגודיות