מיכון תהליכים ידניים

הספר הראשי בארגון אינו יכול לתת מענה לכל צרכי הדיווח של הארגון. כך למשל דיווחים המבוססים על העסקה או תזרימי מזומנים אינם מקבלים לרוב מענה בספר הראשי. כהשלמה לספר הראשי ארגונים מסויימים פיתחו מערכת דיווחים משלימים

הדיווחים המשלימים כוללים:

  • הקמת מאגרי מידע מרכזיים ליתרות מאזניות וחוץ מאזניות (מסגרות, ערבויות) לדיווחים כספיים נלווים, בהתאמה ליתרות הספר הראשי (כולל השפעת פקודות תיקון ידניות ב- GL).
  • ניהול היתרות באופן המאפשר הפקת הדיווחים וביצוע השוואות והתאמות בהתאם לכללי הרגולציה השונים (הוראות באזל, ניהול סיכונים, חשיפות אשראי, דיווחי בנק ישראל).
  • הרחבת יכולות הניתוח, תחקור והבקרה עד לרמת העסקה.
  • אפיון ופיתוח הדוחות לגורמי הפיקוח ולמטרות ניהול ובקרה פנימיות.
  • אפשרות להזרמת פקודות ידניות ישירות למאגרי המידע הרלוונטים (דומה להזרמת פקודות ידניות לספר הראשי). כולל התחשבות בפקודות אלו בתהליך העיבוד הממוכן הבא.


השירותים המוצעים ע"י HMS:

  • ליווי הארגון בכל הפעילויות המתוארות לעיל. לחברתנו הכרות טובה עם מערכות ה- GL, כולל מגבלותיהם וכנגזרת מכך הדרישות לדיווחים המשלימים.
  • לחברת HMS הכרות טובה עם דרישות הדיווח של כל הרגולטורים במערכת הפיננסית בישראל. בהתאם סיוע בפיתוח הדיווחים עבור אותם רגולטורים.
  • לחברתנו כ"א והכלים הממוכנים שיסייעו לארגון בבדיקת תאימות הדיווח המשלים מול מערכות דיווח אחרות בארגון.
  • לחברתנו הכרות נרחבת עם מערכות התשתית בארגונים פיננסים. סיוע לארגון בהגדרת הממשקים מול למערכות אלו.
  • חברתנו מעסיקה מספר רב של רואי חשבון בעלי ידע במערכות מידע. ביכולתנו לעזור לארגון באפיון תבניות הכתיבות החשבונאיות בהתאם למאפייניה.
שינוי גודל פונט
ניגודיות