הגדרת ספר ראשי לארגון

יישום הספר הראשי כולל הגדרת האינדקס החשבונאי:

 • סיוע לארגון בהגדרת דרישות
 • כתיבת מסמך RFP
 • בחירת מערכת מדף (רוב הארגונים בוחרים מערכות מדף לצורך יישום הספר הראשי)
 • הגדרת השינויים הנדרשים מול מערכות המדף (מערכת ונילה)
 • מעקב אחר השינויים שבוצעו ברמת אישור משתמש
 • ליווי המשתמשים בתהליך הטמעת המערכת בארגון
 • הקמת ממשקים אל מול מערכות התשתית, כולל איפיון ובדיקות. 
 • איפיון ופיתוח הדוחות הכספיים וביאוריהם, כולל דוחות לציבור, להנהלה, לרגולטור ודוחות בקרה פנימיים.
 • בדיקות התאמה מול מערכות אחרות בבנק. בדיקת התוצאות המדווחות בספר הראשי מול מערכות מדווחות אחרות.  הגדרת דוחות בקרה הכוללים: הפרשים קבועים, הפרשים לא מוסברים.
 • מיכון פקודות חשבות ידניות. פקודות המועברות בספר הראשי (בעיקר לקראת תאריכי חתך) טרום העיבוד הממוכן. לרוב מערכות המדף קיים נתיב מובנה לקליטת פקודות אלו. יש לוודא שמקבלות טיפול הולם בתשתית (כולל מניעת כפילות מול הרישומים בספר הראשי). 
 • פיתוח רישומים חשבונאיים יעודיים (רישומי מכשירים נגזרים, טיפול בנושא השיערוך מט"ח וצמוד מט"ח, טיפול במסלולי ברירה). עור כל סוג כזה של פעילות נדרש הגדרת תבנית רישום יעודית.


השירותים המוצעים ע"י HMS:

 • ליווי הארגון בכל הפעילויות המתארות לעיל. לחברתנו היכרות טובה עם מערכות המדף הקיימות בשוק, כולל קשר למערכות איחוד דוחות כספיים (ראה גם: מרכזי התמחות- שיפור ביצועים עסקיים- איחוד דוחות כספיים). 
 • לחברת HMS היכרות טובה עם דרישות הדיווח של כל הרגולטורים במערכת הפיננסית בישראל. בהתאם, סיוע בפיתוח הדיווחים עבור אותם רגולטורים. 
 • לחברתנו כ"א והכלים הממוכנים שיסייעו לארגון בבדיקת תאימות הדיווח במערכת הספר הראשי מול מערכות דיווח אחרות בארגון.
 • לחברתנו היכרות נרחבת עם מערכות התשתית בארגונים פיננסים. סיוע לארגון בהגדרת ממשקים מול מערכות אלו.
 • חברתנו מעסיקה מספר רב של רואי חשבון בעלי ידע במערכות מידע. ביכולתנו לעזור לארגון באפיון תבניות הכתיבות החשבונאיות בהתאם למאפייניה.
שינוי גודל פונט
ניגודיות