דוחות סיכון אשראי המבוססים על סיכון הלווה

כחלק מהידוק הפיקוח על נושא ניהול סיכוני אשראי הנחה בנק ישראל את התאגידים הבנקאיים להרחיב את הדיווח בגין סיכוני ודירוגי אשראי

ההנחיות המעודכנות יצאו ב- 25.03.2013 – חוזר בדבר עדכון הגילוי על איכות האשראי של חובות ועל הפרשה להפסדי הפרשה ולהפסדי אשראי (הוראות הדיווח לציבור) וטיוטת חוזר מיום 16.07.2012 – הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי (להלן: "הנחיות מאמצע 2012). ההנחיות הנ"ל מתייחסות להוראות: 831- דיווח בגין ענפי משק. 806- סיכון אשראי לענף הבנייה והנדל"ן בישראל, על בסיס חודשי. 821- מאזן חודשי. תכולת העדכונים 31.03.2013 כאשר הדיווח בגין דירוגי אשראי נדחה ל- 31.12.2014. בנוסף נדרש עדכון הדיווח והתייחסות החשבות גם בגין הוראות 310, 311 ו- 314 של בנק ישראל.

 

עיקרי השינויים לפי 831- מתייחס לתוספת ה' (דיווח לציבור) ותוספת ו' (סקירת הנהלה)- סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק:

 • הוספת מידע על אשראי לבנקים וממשלות
 • הצגה נפרדת להשאלת/ רכישת ני"ע ואג"ח
 • הצגת סיכון אשראי כולל מאזני וחוץ מאזני, מט"י/מט"ח. החל מדוחות 2014 גילוי ביצוע האשראי על פי סיכון האשראי (דירוג הלקוח/ ענף).
 • הצגת חוב בעייתי והפרשה קבוצתית ברמת ענף משק, שיעור מקדמי ההפרשה (לתקינים/ בעייתים/ פגומים) לכל הטווחים (מינימום/ ממוצע/ מקסימום).
 • הצגת סיכון אשראי גם ברמת הקבוצה (בסיס מאוחד)

 

עיקרי השינויים לפי 806 ו-821:

 • דיווח רבעוני על בסיס מאוחד
 • סיכון אשראי כולל בענף בינוי ונדל"ן בישראל/ בעולם, כולל/ללא בטחונות
 • אשראי כולל בנדל"ן בהתאם לשיעור המימון- (LTV (Loan to Value
 • סיכון אשראי לענף הבניה והנדל"ן יתווסף למאזן החודשי (הוראה 821)

 

עיקרי השינויים לפני הנחיות בנק ישראל מאמצע 2012:

 • הוספת 12 לוחות חישוב ו-6 דוחות חדשים
 • חישוב ודיווח נפרד למקדם קבוצתי בגין: השגחה מיוחדת/ נחות ופגום (כיום כל הבעייתים מחושבים תחת מקדם אחיד)
 • פירוט ההשפעה של הגורמים הסביבתיים ("מקדם על בסיס התאמה") ומקדם על בסיס חישוב קיים ("מקדם על בסיס החלטה")
 • הצגת ההפרשה על בסיס מערכות הדירוג הפנימיות. ביצוע אשראי על פי סיכון האשראי

 

עיקרי השינויים לפי הנחיות בנק ישראל 310,311 ו-314:

 • שיוני התבחינים והדיווח בגין עסקאות ב"ארגון מחדש"
 • הוספת נתיב ביקורת, למבקרים הפנימיים והחיצוניים בדבר קשר בין הסיכון (הדירוג הפנימי) לגילוי (הצגה בדוחות על ביצוע האשראי)
 • אפשרות לבחינה ושינוי בדיעבד בחישוב ההפרשה בגין החלטת משתמש שבוצעה בניגוד להמלצה של המערכת הממוכנת

 

השירותים המוצעים ע"י HMS:

 • חברת HMS מציעה לתאגיד הבנקאי סיוע בהתאמת הדיווחים הנ"ל לדרישות בנק ישראל.
 • לחברה היכרות טובה עם הוראות בנק ישראל ומקורות המידע לדיווחים הנ"ל, כולל מערכות האשראי, חובות פגומים והספר הראשי.
 • לחברת HMS הידע הנדרש להגדרת תהליכי המיכון הנדרשים לשם עמידה בדרישות בנק ישראל. החברה תבצע בדיקות פיתוח (בהתאם לאפיון)
 • החברה תסייע לארגון בנקאי בהתאמת התוצאות המדווחות במסגרת הדיווחים השונים, הנדרשים ע"י בנק ישראל.
שינוי גודל פונט
ניגודיות