סיכוני ריכוזיות

סיכוני ריכוזיות עשויים להופיע בסוגים רבים של פעילויות שעוסקים בהן תאגידים פיננסיים

 הנה מספר דוגמאות:

 

סיכון ריכוזיות באשראי

זהו הסיכון להפסד כתוצאה מהתממשות סיכוני חדלות פירעון הניתנים לביזור. סיכון זה יכול לנבוע מהעדר פיזור בתיק האשראי או פיזור בצורה שאינה מיטבית. סיכון הריכוזיות מבוסס על גורמי סיכון אשר קיים ביניהם מתאם גבוה, ולפיכך אנו עשויים להבחין בגידול באירועי כשל ביחס למספר גורמי סיכון במקביל. בעיתות מצוקה גורמי סיכון אלו עשויים להשפיע לרעה על איכות תיק האשראי הכולל. מתאם שכזה עשוי להימצא בחשיפה ישירה לקבוצות לווים הומוגניות, ענפי פעילות כלכליים, אזור גיאוגרפי, באשראי לצדדים נגדיים אשר ביצועיהם הפיננסים שלובים זה בזה כתוצאה מפעילות עסקית משותפת, וכן חשיפות אשראי עקיפות הנוצרות עקב הריכוזיות בשימוש בהפחתת סיכון אשראי (CRM) של התאגיד מול נותן הגנה יחיד.

ריכוזיות לווים וקבוצת לווים (Single-Name Concentration)

סיכון הנובע מהיקף אשראי גבוה הניתן ללווה ספציפי ו/או לכמה לווים ספציפיים המשתייכים לאותה קבוצת לווים. ההערכה היא כי ככל שהפיזור של תיק האשראי בין הלווים השונים רחב יותר, כלומר משקף מתן אשראי בהיקפים קטנים יחסית ללווים רבים, סיכון ריכוזיות האשראי קטן יותר. סיכון ריכוזיות לווים מבטא, אפוא, חשיפות גדולות ללווים יחידים או לקבוצות של לווים.

ריכוזיות ענפית (Sector Concentration)

סיכון הנובע מהיקף גבוה של אשראי שניתן ללווים המשתייכים לענף משק מסוים, תחת ההנחה כי משברים ענפיים משפיעים במידה דומה על מרבית הגופים הפועלים בענף (או בענפים משיקים לו) ולכן חשיפה גבוהה לענף מסוים עשויה לפגוע בנותן האשראי בקרות משבר שכזה.

ריכוזיות גיאוגרפית

ריכוזיות גיאוגרפית עשויה לבוא לידי ביטוי בחשיפה לסיכוני חדלות פירעון של לווים המרוכזים באזור גיאוגרפי מסוים ואשר יש להניח כי ריכוזם באזור זה עשוי להשפיע על כושר הפירעון שלהם. דוגמא לכך עשויה להיות חשיפה ללווים באזורי עימות, מדינות זרות (למשבר כלכלי במדינה מסוימת תהיה השפעה שלילית על מרבית הגופים הפועלים באותה מדינה). בנוסף, הריכוזיות הגיאוגרפית עשויה לבטא סיכון שיתממש כסיכון תפעולי או כסיכון נזילות ולאו דווקא כסיכון אשראי (חדלות פירעון) – כפי שיוצג בהמשך.

ריכוזיות מפקידים

הסתמכות על מספר מצומצם של מפקידים עשויה להוות גורם סיכון עסקי – בשל הירידה ביכולת להשיג מקורות מימון תחרותיים ובנוסף, שינוי בהתנהגות המפקידים עשוי להביא לידי קשיי נזילות. שינוי כזה עשוי להתרחש כתוצאה ממשבר ענפי או ממצב כלכלי המשפיע על אזור גיאוגרפי מסוים. ביזור מקורות המימון מפחית את התלות במקור כזה או אחר ומפחית את רמות הסיכון.

ריכוזיות תפעולית

סיכון לריכוזיות גלום במספר רב מאוד של תהליכי עבודה הקיימים כמעט בכל ארגון, החל מהריכוז הגיאוגרפי של חומרת המחשב באתר מסוים (ובמקרה זה הקמת אתר גיבוי תפחית את הסיכון), עבור דרך תלות בספקים גדולים וכלה בריכוזיות סמכויות אצל בעלי תפקיד מסוימים המגדילה את התלות באנשי מפתח בארגון ומגדילה את הסיכון לאובדן ידע או להתממשות סיכון עסקי כאשר העובד אינו זמין.

שינוי גודל פונט
ניגודיות