סולבנסי 2 | Solvency 2

ביולי 2007 אימץ האיחוד האירופי נוסח מוצע לדירקטיבה סולבנסי Solvency 2. דירקטיבה זו מהווה שינוי יסודי ומקיף של הרגולציה לגבי הבטחת כושר הפירעון והלימות ההון של חברות הביטוח

הוראות Solvency 2 כוללות בחינה מקיפה של הסיכונים להם חשופות חברות הביטוח וקביעת סטנדרטים לניהולם ומדידתם, והקצאת הון לסיכונים הגלומים בפעילותן. ההוראות מתמקדות בנוסף, בפעילות פיקוח ובקרה פנימית, משמעת שוק גילוי ודיווח. וכן לוח זמנים ליישום הוראות Solvency 2 באיחוד האירופי ובישראל- 2012.

 

תפיסת ה – IT בפתרונות Solvency 2 בישראל

שלבי פרויקט עיקריים:

על בסיס הניסיון הנצבר ביישום פרויקטי באזל 2, להלן שלבים עיקריים ליישום פרויקטי סולבנסי II:

 • תכנון הפרויקט ברמת על (הגדרת תפקידים, הקמת מנהלות, פורומים, ועדות הגוי ומעקב, קביעת תחומי אחריות, לו”ז ראשוני וכיו”ב)
 • סקר פערים (Gap Analysis) – בחינת המצב הקיים של מערכות המידע מול דרישות Solvency II.
 • בניית תוכנית עבודה אופרטיבית כולל משאבי כ”א ולו”ז (על בסיס הסקר)
 • בחירת מערכת (תהליך בחירה מובנה כולל RFP)
 • מימוש/יישום הפתרון
 • במקביל, הרחבת מערכות קיימות ופרויקט טיוב נתונים

Solvency 2 שלושת הנדבכים:

 

נדבך 1
נדבך 2 נדבך 3
דרישות כמותיות
* חישוב השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות
* חישוב ההפרשה לעתודות
* חישוב דרישת הון מינימאלית (MCR)
* חישוב דרישת הון לאבטחת
* הפעילות העסקית ( SCR )
* חישוב רכיבי ההון של החברההערכת דרישת ההון עפ”י
מודל סיכונים הפנימי
דרישות איכותיות
* עקרונות ניהול הסיכונים של החברה
* שילוב הביקורת פנימית
* תהליך הבחינה הפיקוחית
תהליך הערכת הלימות ההון
של החברה – ORSA

 

דרישות הגילוי

* שקיפות
* גילוי ( ציבורי ופרטי )
* תמיכה בפיקוח מבוסס סיכון באמצעות * מנגנוני השוק

 

 

 

תנאי דיווח עפ”י
SOLVENCY


אפיון הצרכים העסקיים

שלב זה כולל את אפיון הצרכים העסקיים של הארגון בהיבטים הבאים:

 • החלטות הדירקטוריון בנושא ניהול סיכונים;
 • צרכי המשתמשים השונים בארגון;
 • דרישות הרגולציה;
 • המערכות הקיימות והאפשרויות המכוניות הקיימות בארגון.

תוצר שלב זה הינו מסמך הגדרת דרישות ברמת על, המהווה את אבן הבסיס להמשך הדרך, כאשר על-פיו יאותרו החלופות לפתרון ועל פיו יוגדרו כל השלבים הבאים:

 

בחירת מערכת/ות

 • בעיית בשלות של המערכות בתחום זה.
 • השפעת בחירת הפתרון על סוגי הנתונים הנדרשים, אופי הממשקים הנדרשים וסוגי הבקרות הנדרשות.
 • בחלק מהמערכות השימוש נעשה באמצעות לשכת שירות. בכל מקרה תהיה הסתמכות על המערכות הפנימיות של החברה (מצריך סקר מפורט של המערכות ובסיסי הנתונים בארגון וטיב הנתונים המאוחסנים בהם).
 • שלב של טיוב נתונים יידרש לעדכון/ השלמת נתונים המגיעים ממערכות התשתית שאינם תואמים את צרכי המערכת (יבוצע במערכות התשתית או ב- DWH).
 

אפיון הנתונים הנדרשים

 • נתונים עסקיים – כל עסקה, מכל סוג, שבוצעה בארגון תוזרם למערכת (כולל סוגי נתונים המנוהלים באופן ידני, אשר דרושים להערכת סיכונים וחישובי הון).
 • נתוני שוק- כל סוגי הנתונים הרלוונטיים לתמחור העסקות, הנכסים וההתחייבויות, כולל מחירים, ריביות, דירוגים וכיו”ב.
 • פרמטרים- בעיקר בנושאי חישוב אקטואריים ואחרים.
 • דגש על נושאים נוספים כגון:
  • תדירות קליטת הנתונים במערכת ורמת עדכניותם;
  • קלט ממשקי עסקות (אם לקלוט דלתא או את כל אוכלוסיית העסקות)
  • האם יש לקלוט עסקות שנפרעו
  • העומק ההיסטורי הנדרש מהמערכת וכדומה.
  • ממשקים- לצורך הוספת סוגי עסקות חדשים וסוגי נתוני שוק חדשים (לרבות ממשקים/מאגרים שנבנו לצרכים קודמים (כגון: EV, הון כלכלי, QIS4 וכדומה).
  • בקרות לממשקים- תוך דגש על נכונות ושלימות המידע.
 

מימוש הפתרון שאופיין

 • שלב היישום יכלול בין היתר:
 • פיתוח ממשקים ממערכות המידע ו/או מאגרי המידע של החברה
 • פיתוח יישומים למתן מענה ל- Solvency 2
 • הטמעה של מערכת/מערכות שונות למתן מענה לסולבנסי 2.
 • בדיקות- בהתאם לסוג הפתרון שייבחר, לרבות בדיקות אינטגרציה כולל תפקוד המערכת והממשקים השונים, וכן בדיקות קבלה ע”י המשתמשים (בדיקות מורכבות מחייבות היכרות מעמיקה של עסקי ביטוח בשילוב ניהול סיכונים ומערכות מידע).
 • הסבת נתונים- זו תבוצע לפי הצורך, ממערכות קיימות (כגון: מערכת לצורך ה- QIS, מערכות קודמות לניהול סיכונים ו/או מערכות מבוססות אקסל / אקסס וכדומה) למערכת/ות החדשה/ות.
 • הרצה במקביל- תכנון וביצוע תהליך הרצה של הפתרון החדש במקביל לתהליכים קיימים, לפי הצורך.
  עלייה לאוויר- הפעלת המערכת בסביבת הייצור.

 

שינוי גודל פונט
ניגודיות