ניהול סיכוני שוק

HMS הינה החברה המובילה בתחום ניהול סיכוני שוק בישראל, בעלת ניסיון עשיר וייחודי בביצוע פרויקטים מורכבים הכוללים בחירת מערכות בינלאומיות, אינטגרציה, יישום והטמעה של מערכות אלה. סיכון שוק הינו סיכון המתייחס להפסדים פוטנציאליים הנובעים מתנודות בשווקים הפיננסיים

השירותים המוצעים כוללים בין היתר את הנושאים הבאים:

 • ייעוץ בתחום השילוב בין הפעילות העסקית, דרישות הרגולציה ומערכות המידע.
 • ייעוץ וסיוע בבחירת פתרונות לניהול סיכוני שוק.
 • גיבוש ארכיטקטורת מחשוב לניהול סיכוני שוק בארגון.
 • ישום, הטמעה ואינטגרציה של פתרונות לניהול סיכוני שוק.
 • הדרכות והכשרות מקצועיות.


בין סיכוני השוק העיקריים ניתן למנות:

 • סיכוני בסיס:

  • סיכונים בשוק המניות: ירידות בשוק המניות עלולות לפגוע בערכם של תיקי השקעות.
  • סיכונים בשוק המט"ח: עלייה בשער החליפין של מטבעות חוץ עלולה לפגוע ביבואנים ולווים שחובם נקוב במט"ח. ירידה בשערי מט"ח עלולה לפגוע ביצואנים ובבעלי נכסים והכנסות הנקובות או הצמודות במט"ח.
  • סיכוני אינפלציה: ירידה באינפלציה תפגע בנכסים צמודי מדד, עלייה באינפלציה תשחק נכסים נומינליים.
  • סיכונים בשוק הסחורות: עלייה במחירי חומרי גלם עלולה לפגוע ביצרנים, ואילו ירידה במחיריהם עלולה לפגוע במחזיקי מלאים גדולים ומחזיקי נכסים פיננסיים מתאימים.
 • סיכונים בשערי ריבית:

  • עלייה בשער הריבית תגרור ייקור של עלויות המימון ופגיעה בשווי הנכסים בריבית קבועה. בשוק ההון – עלייה בתשואות מביאה לירידה במחירים.


כלים ושיטות לניהול סיכון שוק:

 • מיפוי גורמי הסיכון
 • גידור החשיפות
 • חישוב שווי השוק/שווי הוגן של מכשירים פיננסים/תיקים/פוזיציה
 • ניהול חשיפות במכשירים פיננסים נגזרים
 • "יווניות"  – מדדי רגישות למחיר, לסטיית התקן ולזמן
 • מדד שארפ
 • VaR – Value-at-Risk
 • ניתוחי רגישות
 • מבדקי קיצון (Stress Testing)


 ערך בסיכון –(Value at Risk (VaR:

 • ערך בסיכון הוא מושג מתחום הכלכלה המתמטית וניהול הסיכונים.  השימוש ב-VaR מתקיים באופן נרחב לצורכי מדידת רמת הסיכון ותוחלת ההפסד של תיק. התיק יכול להיות פורטפוליו השקעות ספציפי או כלל הנכסים וההתחייבויות בחברה או בנק נתון. הנחת בסיס בחישוב VaR  היא כי שוקי ההון מתנהלים באופן שגרתי (אין מצב קיצון) וכי לא מבוצעים שינויים בהרכב ההשקעות של התיק, במסגרת אופק החישוב. הערך בסיכון מחשב את האומדן להפסד המקסימלי הצפוי לתיק, בתקופה נתונה ("תקופת האחזקה"), ברמת מובהקות נתונה.
 • תקופת ההחזקה נגזרת מיכולת התגובה והשינויים בתיק.
 • רמת המובהקות הסטטיסטית של חישוב האומדן תלויה בתיאבון הסיכון של החברה.
 • קיימות מספר מתודולוגיות לחישוב VaR – פרמטרי, מונטה קרלו, היסטורי. לכל מתודולוגיה קיימות הנהחות יסוד ומגבלות בהתייחס להתנהגות השוק והמכשירים הפיננסיים בתיק

 

ניתן לתאם הדרכות בנושא Value at Risk – מתודולוגיות קיימות וחדשות לניהול סיכוני שוק

שינוי גודל פונט
ניגודיות