ניהול סיכונים פיננסים במיקור חוץ לגופים מוסדיים

  • באוגוסט 2009 פירסם הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון באוצר, חוזר בנושא "מערך ניהול ובקרת סיכונים בחברות מנהלות של קופות גמל" – אשר חל על כל החברות המנהלות של קופות גמל הפועלות בישראל.  תחילתו של חוזר זה ביום 1 בינואר 2010 , דיווח תקופתי יוגש לראשונה עד ליום 30 באפריל 2010 בהתייחס  לתקופה שהסתיימה ב 31- בדצמבר  2009.
  • על פי האמור בחוזר, חברה מנהלת שהיקף נכסיה קטן מ- 5 מיליארד שקלים – רשאית למנות מנהל סיכונים במיקור חוץ.
  • חברת HMS מעניקה למספר קופות גמל, קרנות השתלמות ופנסיה שירותי ניהול סיכונים פיננסיים במיקור חוץ, בהתאם להוראה. שירותים אלה כוללים:
   • יעוץ לחברה המנהלת בנושא ניהול סיכונים פיננסיים.
   • ליווי החברה ביישום ההוראה במטרה לבנות מערך ניהול סיכונים שעונה על הדרישות של הפיקוח, שהינו יעיל ומקצועי.
   • ניהול הסיכונים הפיננסיים, ניתוח הנתונים והפקת הדוחות – מבוצע על ידי מנהל הסיכונים באמצעות מערכות המידע והכלים לניהול הסיכונים כפי שקיימים בחברה המנהלת, בבנקים המתפעלים ובבית ההשקעות.
   • ייעוץ לגבי השלמת מודולים ודוחות למערכות הקיימות ו/או בחינת/בחירת מערכות נוספות.
   • הפקת דיווחים ועדכונים שוטפים ממנהל הסיכונים לחברה המנהלת בהתאם להגדרות הפיקוח.
   • ניתוח מגמות בשוק, בהתייחס למדדי ניהול סיכונים והשפעתן הפוטנציאלית על הקופה.
   • בחלק מהמקרים, מנהל הסיכונים מטעם HMS נרשם כנושא משרה בקופה, בהתאם לדרישות האוצר

 

קשרי גומלין לניהול סיכונים

 

ניהול סיכונים פיננסים במיקור חוץ לגופים מוסדיים

 

שינוי גודל פונט
ניגודיות