מנהל סיכונים

מנהל סיכונים אחראי להבטיח את ניהולם הזהיר, התקין והשלם של מכלול הסיכונים אליהם חשופה החברה במסגרת פעילותה העסקית

על מנהל הסיכונים להיות בעל מעמד פורמאלי ברור, בלתי תלוי בפעילות העסקית ועליו להיות מסוגל לדווח באופן בלתי תלוי להנהלה ולדירקטוריון החברה.

בנוסף למעמדו בארגון על מנהל הסיכונים להיות בעל רמת מומחיות וכישורים הולמים אשר מאפשרים לו הבנה עסקית ומקצועית בנוגע לפעילות החברה.

תפקידיו המרכזיים של מנהל סיכונים הינם:

  • מעורבות ושותפות פעילה בתכנון האסטרטגיה, קביעת מדיניות, ופרקטיקות לניהול סיכונים בחברה.
  • יישום בפועל של מדיניות ניהול הסיכונים
  • פיתוח כלים לאופן הזיהוי, ההערכה, הניטור, הבקרה וההפחתה של הסיכונים, והצגתם להנהלה ולדירקטוריון.
  • מעקב ודיווח אחר ניהול בקרת הסיכונים, כפי שנקבע על ידי הדירקטוריון וההנהלה.
  • אחריות על תשתית, איסוף ודיווח של מידע, בקרה ובחינת העמידה במגבלות הסיכון. ניהול הסיכונים בפועל, יתבצע על ידי הגורמים העסקיים, בשים לב, בין היתר, למידע שהציג בפניהם מנהל הסיכונים.
  • זיהוי, הערכה ודיווח על הסיכונים הטמונים בכל הפעילויות, התהליכים, המערכות והמוצרים המהותיים באופן שוטף והן לפני כניסה לתחומי פעילות/מוצרים/שירותים מהותיים, או בעת שינוי מהותי בפעילות קיימת, ודיווח על כך להנהלת החברה, לדירקטוריון ולגורמים רלוונטיים אחרים, כחלק אינטגראלי מהליך קבלת ההחלטות בעניינים אלו.
  • מנהל הסיכונים יהיה בעל סמכות לדרוש ולקבל כל נתון, מידע או מסמך מאת כל בעל תפקיד בחברה, שהוא סבור שנדרש לו לשם מילוי תפקידו.
שינוי גודל פונט
ניגודיות