Hyperion Planning – תכנון תקציב ובקרה

חבילת התכנה Oracle Hyperion Planning נחשבת לאחת המערכות המתקדמות בעולם לתכנון, תקצוב ובקרה והיא מאפשרת שליטה ובקרה מרכזית על כל תהליכי התכנון התקציבי והתחזית

ה- Hyperion Planning הינה מערכת מבוססת Web, התומכת בניהול תקציב מבוזר ומאוחד ומספקת פתרון מקיף לתכנון וחיזוי לארגונים גדולים וקטנים כאחד, בעלי צרכים פיננסים ותפעוליים. מדובר במערכת מבוססת אירועים המאפשרים לארגון, לתעד ולנטר ביצועי תכנון עסקי ולתרגם יעדים עסקיים למטרות אופרטיביות. המערכת, מאפשרת תכנון ותקצוב ברמות ובחתכים שונים, החל מהרמה הפרטנית של היחידה העסקית תחת מסגרת היעדים הארגוניים ובחתכי מימד הזמן, גרסאות, פרוייקט, מוצר, חשבון, ו/או מימד אחר בהתאם למיקוד הארגון.

מערכת ה- Planning תומכת בתהליך הניהולי של הגורם האנושי באמצעות מנגנון (WF (Work Flow מובנה במערכת ומנגנון ניהול המשימות (Task List) . תכנון התקציב יכול להתבצע בשיטת  Targeted Budget) Top Down), כלומר תקציב “מטרה” מ”למעלה למטה” או בשיטת Bottom up- תקציב הנבנה מ”למטה למעלה”. המערכת מאפשרת לבנות מספר בלתי מוגבל של מודולי תקציב לנושאים שונים כגון: תכנון כ”א, תכנון השקעות, תכנון פרוייקטים, תכנון תזרים מזומנים ועוד.

תחת פתרונות Oracle’s Enterprise Business planning solutions קיימות מערכות מוגדרות מראש, התומכות בתהליכי תכנון ייעודיים כגון:

Workforce Planning

מודול אופציונלי המאפשר לתכנן בצורה מהירה ויעילה את משאב כוח האדם בארגון לסוגיו, חישוב הבסיס ויתר הקשורים למאפייני כ”א ושכר.

Capital Asset Planning

מודול אופציונלי המאפשר לתכנן את הנכסים לסוגיהם, הן הקיימים והן החדשים בארגון, לרבות חישובי פחת, אחזקה, העברות בין מחלקות תוך אפשרות לתיחקור ההשפעה על תזרים המזומנים, רווח והפסד ומאזן החברה.

Integrated Operational Planning

מודול המאפשר  לקשר תוכניות ותקציבי הנהלה פיננסים לתקציבים תפעוליים כגון: תקציב מכירות מפורט, לדוגמא- על בסיס קטלוג מחירים של מוצרים, תוכניות ייצור אופרטיביות ועוד, כאשר המטרה היא ליצור אינטגרציה מבוססת נתונים תפעוליים בין תקציבי ההנהלה לתקציב התפעולי.

Public Sector Planning and Budgeting

מערכת planning אשר פותחה במיוחד לתכנון תקציב ותחזית עבור מוסדות השייכים לסקטור הציבורי.

יתרונות הפתרון לתכנון תקציב, תחזית ובקרה

  • מתן כלים לניהול יעיל של תהליכי התקציב וביצוע בקרות על התקציב באמצעות מערכת מרכזית שתאגד את כל הנתונים הנדרשים להכנת תקציב ותחזיות החברה, תשרת את כל הגורמים המשתתפים בתהליך ותקצר שלבי איסוף וניתוח של הנתונים המגיעים מהמחלקות השונות.
  • הגדרה והטמעת שיטות ותהליכים אחידים לכל יחידות התקציב בארגון – הדבר יאשפר ניהול ובקרה אפקטיבית ושקופה של נושא התקציב בארגון.
  • המערכת תומכת בכל התהליך הניהולי הנדרש לתכנון תקציבי מבוזר של כל בעלי התקציבים בחברה, לרבות ניהול המשימות.
  • הקטנת היקף העבודה הידנית בצורה משמעותית.
  • קיצור משמעותי בלוח הזמנים הנדרש להכנת התקציב כולו, כך שניתן יהיה להפחית באופן משמעותי את זמן התכנון והטעויות הכרוכות בתהליך התכנון.
  • חיסכון בכוח אדם הנדרש לתהליך, ומבחינת ה- IT – חיסכון בהוצאות הבעלות (TCO).
  • מעקב מפורט אחר התקדמות הביצוע מול התכנון ברמת בעל התקציב הבודד וברמת כל החברה.
  • ריכוז נתוני תוצאות בפועל מכלל המערכות התפעוליות והכספיות בחברה לרמת חברה/חטיבה/יחידה ארגונית/לקוח/מוצר (או קו מוצר)/ תקופה.
  • אפשרות להפיק דוחות ניהוליים רלוונטים לשימוש ההנהלה ולצרכים ניהוליים שוטפים.
שינוי גודל פונט
ניגודיות