מערכת HFM לאיחוד ודיווח דוחות כספיים

הוראות ה- iSOX ותקנות גושן מחייבות עמידה בסטנדרטים של מערכות מידע מבחינת בקרות, תיעוד, תהליכים מסודרים ועוד

איחוד הדוחות הכספיים במערכת (HFM (Hyperion financial management נותן מענה לכל אלו, כשאנו מבטיחים יישום מלא של המערכת אצלכם בטווח זמן קצר, תוך עמידה ביעדי הפרויקט ובאיכות תוצריו.

 • מערכת ה HFM  הינה כלי ייעודי לאיחוד דוחות כספיים, התומך באיחוד ודיווח לפי רגולציות שונות (IFRS, US GAAP   וכדומה) ניתן להעביר פקודות נוספות, אוטומטיות ו/או ידניות, אשר תהוונה שכבה נוספת/חתך נוסף של נתונים, מעבר לנתוני התקינה המקומית.
 • המערכת תומכת בכל שיטות האיחוד (איחוד מלא, איחוד יחסי, אקוויטי וכדומה) ומבצעת את האיחוד בהתאם למבנה "העץ" אותו היא מאחדת (איחוד סטטוטורי / ניהולי) תוך הצגת תוצאות ביניים ("איחודי ביניים") בכל מקום שנדרש לכך.
 • מערכת ה HFM הינה רב מימדית והשימוש בה מאפשר Drill down בהיררכיות השונות של המימדים השונים, כגון ציר הזמן, חברות, לקוחות, מוצרים, חשבונות וכדומה.
 • המערכת מאפשרת יצירת שפה חשבונאית אחידה לכל משתמשי המערכת.
 • המערכת מאפשרת הקבלה ותאימות בין הדיווח הסטטוטורי ובין הדיווח הניהולי.
 • המערכת מבצעת באופן אוטומטי את כל הנדרש לצורך חישוב הדוח המאוחד – ביטולי הון והשקעה, ביטול רווחי אקוויטי, ייחוס הפרשים מקוריים, חישובי מיעוט, תרגום למטבע החברה המחזיקה וחישוב קרן ההון מתרגום, וכדומה.
 • באמצעות שימוש בכלי הדיווח השונים של המערכת ניתן להפיק באופן אוטומטי את כל הדוחות הפיננסיים והניהוליים מתוך המערכת, לרבות מאזן, דוח רווח והפסד, דוח על השינויים בהון העצמי, דוח תזרים מזומנים, ביאורים, ניירות עבודה ועוד.
 • בכל מקום שהדבר נדרש, יכול המשתמש להתערב בתהליך ולהזין פקודות נוספות ידניות (ברמת הישות המדווחת / המאחדת).

מערכת HFM – מעבר ממצוינות תפעולית למצוינות ניהולית

 

HFM לאיחוד ודיווח דוחות כספיים

 

יתרונות לעבודה במערכת:

 • קיצור משמעותי של משך תהליך סגירת הדוח הכספי המאוחד, בעיקר בנושא איסוף הנתונים, הגדרת "שפה" אחת ברמת הקונצרן, טיוב הפעילות הבין חברתית, חישוב קרנות תרגום וכדומה;
 • המערכת הינה   SOX compliance;
 • קיטון בעלויות ביקורת של משרד רואה החשבון החיצוני;
 • שיפור יעילות הצוות הפיננסי (אין עוד צורך בשעות אדם מיותרות המתבזבזות על ניטור, טיוב ואיסוף נתונים, הקלדות ידניות, פינוי זמן איכות לניתוח הנתונים);
 • מזעור כמות הבעיות הנובעות מטעויות אנוש;
 • המידע זמין לכולם, בכל עת, בכפוף להרשאות, מה שאינו יוצר תלות ובזבוז של שעות עבודה יקרות כתוצאה מהפרשי שעות בין החברות השונות המבוזרות בעולם;
 • זמינות הנתונים ושימוש במחוללי הדיווח המשוכללים של המערכת מאפשרים הפקת דוחות רבים ומגוונים בצורה מהירה וגמישה ללא השקעת משאבים יקרים לפיתוח הדוחות;
 • שינויים במבנה הקבוצה אינם מצריכים מהלך דרמטי של התאמת חבילות הדיווח ו/או מהלך האיחוד;
 • קיצור משך הזמן הנדרש לצורך הפקת דוחות פרופורמה, restatements או בניית סימולציות;
 • קיצור משך הזמן הנדרש כדי לעבור מהצגה על בסיס תקינה חשבונאית אחת למשנתה;
 • שימוש בבסיס נתונים אחד הן לצרכים חשבונאיים והן לצרכים ניהוליים, מבטל את הצורך לבצע התאמות ובדיקות השוואה בין הנתונים.  מקור הנתונים הוא אחד ויחיד ולכן התוצאות לעולם תהיינה זהות;
 • נגישות למידע המגיע מחברות הבנות, עד לרמת החשבון הבודד בהנהח"ש, ולעיתים ברמת התנועה, חוסך זמן רב בניטור אחר מקור המידע ואינו יוצר תלות בחשבי חברות הבנות ובזמינותם, בעיקר בנושא ההתאמות הבין חברתיות;
 • טיוב הנתונים בשלב הקלט שלהם תוך שימוש בכלי המערכת ובבקרות האנליטיות המובנות בה, מבטיח אמינות ומהימנות של הנתונים ובכך חוסך שעות עבודה רבות;
 • התשומות הנדרשות מהחברה לצורך הקמת המערכת הינן זניחות לעומת יתרונות המערכת (יש צורך בזמינותם האינטנסיבית בעיקר בשלב האפיון ובשלב בדיקות המערכת).
שינוי גודל פונט
ניגודיות