באזל 3

 • הוראות באזל 3

  נועדו לשפר את כושר העמידה של ענף הבנקאות באמצעות חיזוק מסגרת הפיקוח על ההון, המבוססת על עקרונות שלושת הנדבכים של באזל 2, בעיקר כלקח מאירועי המשבר האחרון בשווקים.

 • עקרונות אלו יוצקים בסיס להסדרה, פיקוח ומשמעת שוק מתקדמים הקושרים את הלימות ההון לסיכוני אשראי, סיכונים תפעוליים וסיכוני שוק באופן מורכב, כולל ומדויק יותר מאשר בעבר.
 • הוראות באזל 2 מחולקות לשלושה נדבכים:

  • נדבך ראשון – מתייחס להיבטים הכמותיים של חישוב החשיפות לסיכוני שוק, אשראי וסיכונים תפעוליים ואופן חישוב הקצאת ההון הנדרשת כנגד סיכונים אלה;
  • נדבך שני – מתייחס להיבטים האיכותיים של ניהול הסיכונים בבנקים, כולל התייחסות לשימוש בכלים ומתודולוגיות פנימיות;
  • נדבך שלישי – מתייחס לאופן הגילוי של תוצאות ניהול הסיכונים וחישוב החשיפות וההון הנדרש בדוחות הכספיים של הבנקים.
 • לפי דרישות בנק ישראל, יישום הוראות באזל 2 בישראל בוצע בהתאם לגישה הסטנדרטית. גישה זו מחייבת את הבנקים להשתמש בנוסחאות סטנדרטיות לחישוב ההון הנדרש בגין הסיכונים השונים. יחד עם זאת, הבנקים המשיכו בפיתוח מודלים פנימיים לצורכי ניהול סיכונים. במהלך שנת 2012 חלק מהבנקים פנו לבנק ישראל לאשר תהליך לאשרור המודלים הפנימיים שלהם לצורך הקצאת הון בגין סיכוני אשראי (מודלי IRB – Internal Rating Based).
 • במסגרת הוראות באזל 3, הורחבו ועודכנו ההוראות בהתייחס לאופן ניהול הסיכונים וחישוב החשיפות וההון הנדרש מהבנקים בהיבטים הבאים:

  • שינויים בהגדרה של רכיבי ההון וניכויים מההון בחישוב ההון הכשיר
  • הגדרת דרישות ההון במונחים של רכיבי ההון (רבדים 1- 2)
  • הוספת כריות בטחון לשיפור יכולת ספיגת ההפסדים של הבנקים – כרית לשימור ההון וכרית אנטי מחזורית
  • שינוי חישוב סיכון אשראי צד נגדי (CCR) – הוספת רכיב  CVA (התאמה בגין סיכון אשראי)
  • שיפורים שונים לחיזוק היבטים בניהול סיכונים (נגזרים, דירוגים חיצוניים, CRM, גישות מתקדמות, איגוח)
  • הגדרה ושימוש ביחס מינוף (Leverage Ratio)
  • הגדרה ושימוש בתקני נזילות גלובאלים חדשים – יחס כיסוי נזילות (LCR) ויחס מימון קבוע, נטו (NSFR)
  • הגדרת כלי ניטור לניהול סיכוני נזילות
  • חיזוק דרישות לניהול סיכונים במסגרת הנדבך השני לבאזל 2
  • שיפורים שונים בניהול והקצאת הון בגין סיכוני שוק (חיזוק ה MRA)
  • הוספת דרישות הון לבנקים בעלי חשיפה מערכתית גבוהה (G-SIB’s)
 • לחברת HMS יש ניסיון רב בליווי הבנקים בארץ ביישום הוראות באזל. השירותים אותם החברה מציעה ללקוחותיה מבוססים על למעלה מ-15 שנה ביישום הוראות אלה ובכלל זה:

  • ביצוע סקרי פערים מול הוראות הרגולציה וה Best Practices, בארץ ובחו"ל
  • בניית תוכנית עבודה רב שנתית ליישום הפערים
  • בניית ארכיטקטורת מערכות מידע מתאימה
  • בחירה של מערכות ניהול סיכונים מתאימות
  • יישום מערכות ניהול סיכונים, תוך התאמת המערכת לעבודה בארץ (גיור) ובבנק הספציפי (אנחנו מכירים ועבדנו עם רוב המערכות הרלוונטיות מהארץ ומחו"ל)
  • כתיבה והשלמה של מסמכי מדיניות, נהלים ותיעוד חסרים, כולל ניסוח רכיבים כגון תיאבון לסיכון, סיבולת סיכון ועוד.
  • ליווי ויישום של תהליך ההערכה הפנימית לנאותות הקצאת ההון (ICAAP)
  • ביקורת בלתי תלויה לתהליך ה ICAAP
שינוי גודל פונט
ניגודיות